Gebruiksvoorwaarden

De website eet.nu (hierna te noemen: “de Site”) wordt beheerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eet.nu B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Sittard aan het adres Brugstraat no. 77.

De onderstaande gebruiksvoorwaarden gelden voor alle gebruikers van de Site. Door de Site te gebruiken stemt u uitdrukkelijk in met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet instemt met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden dan bent u niet bevoegd om de Site te gebruiken.

I. Disclaimer

  1. Eet.nu heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van de Site en de daarin opgenomen informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Eet.nu aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de Site en handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie die op de Site is opgenomen.
  2. De via de Site verspreide informatie is slechts informerend van aard. Eet.nu garandeert ondanks dat zij zulks te allen tijde probeert te voorkomen niet dat de op de Site te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de gebruiker gewenste gebruik.
  3. De informatie op de Site kan op ieder door Eet.nu gewenst moment worden gewijzigd.
  4. Eet.nu draagt geen verantwoordelijkheid voor verwijzingen op de Site naar websites van anderen. Uit het volgen van een link kan niet worden afgeleid dat Eet.nu is betrokken bij de informatie die aldus wordt verkregen en plaatsing van een link naar een website van derden impliceert tevens niet dat Eet.nu de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van de Site. Elke aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie op deze andere websites wordt dan ook uitgesloten.
  5. De op de Site gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van Eet.nu. Onder ongeoorloofd gebruik wordt verstaan vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen anders dan voor het vervaardigen van kopieën en downloads voor persoonlijk, prive, niet-commercieel gebruik. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s van de Site is niet toegestaan en strafbaar.
  6. Eet.nu draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door gebruikers ingebrachte inhoud op de Site en onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de inhoud van de gepubliceerde recensies en andere berichten (hierna gezamenlijk te noemen: “Berichten”).
  7. In Berichten geposte informatie op de Site valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Indien Berichten op de Site worden geplaatst, betekent dit niet dat de inhoud van deze Berichten door Eet.nu wordt onderschreven. Eet.nu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het lezen, plaatsen van of reageren op Berichten op de Site en activiteiten die hieruit voortvloeien. Elke gebruiker zal Eet.nu vrijwaren van alle vorderingen die voortvloeien uit de plaatsing van Berichten door deze gebruiker, waaronder, doch niet uitsluitend, vorderingen die het gevolg zijn van het plaatsen van Berichten met auteursrechtelijk beschermd materiaal van een derde partij zonder toestemming van die derde partij. Indien nodig zal Eet.nu de bevoegde autoriteiten alle medewerking verlenen bij het uitvoeren van hun taak, bijvoorbeeld in het kader van een justitieel onderzoek.
  8. Na het plaatsen van Berichten op de Site heeft de auteur geen mogelijkheid de inhoud te wijzigen. Eet.nu controleert de Berichten en behoudt zich het recht voor om Berichten naar aanleiding van die controle op ieder tijdstip zonder overleg, aankondiging en/of verantwoording te verwijderen of te wijzigen. De redactie zal doorgaans alleen Berichten verwijderen die in strijd zijn met deze disclaimer en / of met onze richtlijnen voor berichten. Eet.nu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het plaatsen, wijzigen of verwijderen van Berichten.

Mede in het licht van deze disclaimer wordt het gebruikers van de Site te allen tijde aangeraden om voorafgaand aan het bezoek van een op de Site opgenomen horeca gelegenheid eerst (telefonisch) contact op te nemen met het betreffende restaurant voor het verifiëren van de op de Site gepubliceerde gegevens.

Bestellen van eten

Indien via de Site of de Eet.nu Butler eten wordt besteld, dan zal de bestelling bij onze partner Takeaway.com B.V. via hun site ww.thuisbezorgd.nl gaan. Hiervoor gelden de algemene voorwaarden van Takeaway.com B.V.

Alle persoonlijke informatie die gebruikers plaatsen op de Site zal worden gebruikt in overeenstemming met onderstaand privacybeleid van Eet.nu. Hierin wordt beschreven op welke wijze (persoonlijke) informatie wordt verzameld en gebruikt. Door de Site te gebruiken stemmen gebruikers in met het verzamelen van deze informatie en de wijze van gebruik. Bij vragen is het mogelijk om contact op te nemen met Eet.nu.

Persoonsgegevens

Eet.nu bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die bij gebruik van de Site rechtstreeks door de gebruiker worden opgegeven aan Eet.nu of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Eet.nu worden verstrekt. Dit betreft onder meer de naam, het e-mailadres, geboorteplaats en eventueel een profielfoto. Deze gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Eet.nu De gebruiker geeft door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden, waaronder het personaliseren van de Site en het verzenden van nieuwsbrieven. Eet.nu kan de persoonsgegevens tevens gebruiken om gebruikers gepersonaliseerde advertenties aan te bieden. Bij het plaatsen van een recensie wordt het IP-adres van het apparaat dat de recensie plaatst bij de recensie opgeslagen.

Logs

Eet.nu kan op haar eigen server logbestanden bijhouden van de Site. In deze logbestanden staan onder andere het IP-adres van de gebruiker, de browser die de gebruiker gebruikt, het tijdstip dat de gebruiker onze website heeft bezocht en welke pagina’s de gebruiker bezocht heeft gedurende zijn bezoek. Indien een gebruiker via een andere Website op de Site terecht is gekomen wordt ook die informatie gelogd.

De logbestanden worden onder meer gebruikt om de Site te beheren, gebruikersstatistieken, waaronder bezoekersaantallen en de interesses van onze gebruikers, bij te houden en om misbruik van de Site te voorkomen en de veiligheid te garanderen. De informatie wordt, behoudens ten aanzien van de veiligheid en het voorkomen van misbruik, enkel op algemeen niveau gebruikt. Er worden enkel algemene en geen individuele rapporten opgesteld over de gebruikers.

De logbestanden worden niet langer dan 7 dagen bewaard.

Cookies

Eet.nu kan voorts gegevens verzamelen met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat de server van Eet.nu op de harde schijf van een gebruiker plaatst. Eet.nu kan daarmee informatie over het gebruik van de Site verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s van de Site, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie om aan de hand van die informatie de Site te verbeteren.

Cookies bevatten, behoudens in het geval van registratie als gebruiker, in beginsel geen persoonlijke informatie met behulp waarvan de individuele gebruiker kan worden geïdentificeerd. Door middel van gebruik van cookies kunnen geen gegevens van de computer van gebruikers worden gelezen. Ook gegevens van cookies die door andere websites worden geplaatst kunnen dan ook niet worden gelezen

Gebruikers kunnen het gebruik van cookies desgewenst toestaan of weigeren door de instellingen van de internetbrowser te veranderen. Eet.nu wijst er echter op dat gebruikers in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de Site kunnen benutten. Door het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker zich akkoord met het verzamelen van gegevens door Eet.nu door middel van cookies voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Cookies van derden

Eet.nu maakt gebruik van Google Analytics en Google AdSense, diensten van Google Inc (Google). Google Analytics en Google AdSense gebruiken cookies. De door de cookie aangemaakte informatie over het gebruik van de Site (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken, om het gebruik van de Site te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en internetgebruik verbonden diensten te leveren.

Google kan deze informatie eventueel aan derden doorgeven, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval het IP-adres van de gebruiker met andere gegevens van Google in verbinding brengen. Door het gebruik van de Site verklaart de gebruiker zich akkoord met de bewerking van de over hem verzamelde gegevens door Google op de hiervoor beschreven wijze en voor het hiervoor genoemde doel.

Eet.nu maakt gebruik van Google en andere externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer een gebruiker de Site bezoekt. Deze bedrijven gebruiken door middel van het plaatsen van cookies mogelijk informatie (niet de naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van de gebruiker) over het bezoek door de gebruiker aan de Site of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin de gebruiker wellicht geïnteresseerd is. Voor meer informatie wordt verwezen naar Google Policies & Principles.

Internetsites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links op de Site aan Eet.nu zijn verbonden.

Wijzigingen voorwaarden

Eet.nu kan te allen tijde deze voorwaarden of een gedeelte daarvan wijzigen, aanvullen of verwijderen. Deze wijzigingen zullen terstond op de Site worden geplaatst. De gebruikers stemmen bij gebruik van de Site na wijzigingen in deze voorwaarden uitdrukkelijk in met deze wijzigingen.

Toepasselijk recht en forumkeuze

  1. Gebruikers stemmen er uitdrukkelijk mee in dat alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de Site worden voorgelegd aan de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, behoudens indien en voor zover de wet een andere gerechtelijke instantie aanwijst voor de beslechting van het geschil.
  2. Ten aanzien van alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Site geldt het Nederlands recht.