De website eet.nu (hierna te noemen: “de Site”) wordt beheerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eet.nu B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Sittard aan het adres Brugstraat no. 77.

De onderstaande gebruiksvoorwaarden gelden voor alle gebruikers van de Site. Door de Site te gebruiken stemt u uitdrukkelijk in met deze gebruiksvoorwaarden. Indien u niet instemt met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden dan bent u niet bevoegd om de Site te gebruiken.

  1. Eet.nu heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van de Site en de daarin opgenomen informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Eet.nu aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de Site en handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie die op de Site is opgenomen.
  2. De via de Site verspreide informatie is slechts informerend van aard. Eet.nu garandeert ondanks dat zij zulks te allen tijde probeert te voorkomen niet dat de op de Site te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de gebruiker gewenste gebruik.
  3. De informatie op de Site kan op ieder door Eet.nu gewenst moment worden gewijzigd.
  4. Eet.nu draagt geen verantwoordelijkheid voor verwijzingen op de Site naar websites van anderen. Uit het volgen van een link kan niet worden afgeleid dat Eet.nu is betrokken bij de informatie die aldus wordt verkregen en plaatsing van een link naar een website van derden impliceert tevens niet dat Eet.nu de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van de Site. Elke aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie op deze andere websites wordt dan ook uitgesloten.
  5. De op de Site gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van Eet.nu. Onder ongeoorloofd gebruik wordt verstaan vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere elektronische media en systemen anders dan voor het vervaardigen van kopieën en downloads voor persoonlijk, prive, niet-commercieel gebruik. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s van de Site is niet toegestaan en strafbaar.
  6. Eet.nu draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door gebruikers ingebrachte inhoud op de Site en onderschrijft niet noodzakelijkerwijs de inhoud van de gepubliceerde recensies en andere berichten (hierna gezamenlijk te noemen: “Berichten”).
  7. In Berichten geposte informatie op de Site valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Indien Berichten op de Site worden geplaatst, betekent dit niet dat de inhoud van deze Berichten door Eet.nu wordt onderschreven. Eet.nu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het lezen, plaatsen van of reageren op Berichten op de Site en activiteiten die hieruit voortvloeien. Elke gebruiker zal Eet.nu vrijwaren van alle vorderingen die voortvloeien uit de plaatsing van Berichten door deze gebruiker, waaronder, doch niet uitsluitend, vorderingen die het gevolg zijn van het plaatsen van Berichten met auteursrechtelijk beschermd materiaal van een derde partij zonder toestemming van die derde partij. Indien nodig zal Eet.nu de bevoegde autoriteiten alle medewerking verlenen bij het uitvoeren van hun taak, bijvoorbeeld in het kader van een justitieel onderzoek.
  8. Na het plaatsen van Berichten op de Site heeft de auteur geen mogelijkheid de inhoud te wijzigen. Eet.nu controleert de Berichten en behoudt zich het recht voor om Berichten naar aanleiding van die controle op ieder tijdstip zonder overleg, aankondiging en/of verantwoording te verwijderen of te wijzigen. De redactie zal doorgaans alleen Berichten verwijderen die in strijd zijn met deze disclaimer en / of met onze richtlijnen voor berichten. Eet.nu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het plaatsen, wijzigen of verwijderen van Berichten.

Mede in het licht van deze disclaimer wordt het gebruikers van de Site te allen tijde aangeraden om voorafgaand aan het bezoek van een op de Site opgenomen horeca gelegenheid eerst (telefonisch) contact op te nemen met het betreffende restaurant voor het verifiëren van de op de Site gepubliceerde gegevens.

Bestellen van eten

Indien via de Site of de Eet.nu Butler eten wordt besteld, dan zal de bestelling bij onze partner Takeaway.com B.V. via hun site ww.thuisbezorgd.nl gaan. Hiervoor gelden de algemene voorwaarden van Takeaway.com B.V.

Wijzigingen voorwaarden

Eet.nu kan te allen tijde deze voorwaarden of een gedeelte daarvan wijzigen, aanvullen of verwijderen. Deze wijzigingen zullen terstond op de Site worden geplaatst. De gebruikers stemmen bij gebruik van de Site na wijzigingen in deze voorwaarden uitdrukkelijk in met deze wijzigingen.

Toepasselijk recht en forumkeuze

  1. Gebruikers stemmen er uitdrukkelijk mee in dat alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de Site worden voorgelegd aan de rechtbank Limburg, locatie Maastricht, behoudens indien en voor zover de wet een andere gerechtelijke instantie aanwijst voor de beslechting van het geschil.
  2. Ten aanzien van alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Site geldt het Nederlands recht.