Friesland

Uitgelichte restaurants in Friesland

Nieuwste recensies in Friesland

Meer recensies in Friesland

Grote plaatsen met restaurants in Friesland

Alle plaatsen in Friesland

  '

 1. 't Horntje 1
 2. A

 3. Akkrum 9
 4. Aldeboarn 1
 5. Anjum 4
 6. Appelscha 25
 7. Arum 3
 8. B

 9. Bakhuizen 2
 10. Bakkeveen 11
 11. Balk 10
 12. Ballum 4
 13. Bantega 2
 14. Beetsterzwaag 9
 15. Berlikum 1
 16. Blauwhuis 1
 17. Boazum 1
 18. Boelenslaan 1
 19. Boijl 3
 20. Bolsward 20
 21. Boornbergum 2
 22. Buitenpost 8
 23. Buren 10
 24. Burgum 11
 25. Burum 2
 26. D

 27. Damwoude 6
 28. De Blesse 3
 29. De knipe 1
 30. De veenhoop 1
 31. Dearsum 1
 32. Deinum 1
 33. Delfstrahuizen 2
 34. Dokkum 29
 35. Dokkumer Nieuwe Zijlen 1
 36. Donkerbroek 2
 37. Drachten 97
 38. Drogeham 2
 39. Dronrijp 2
 40. E

 41. Easterein 4
 42. Easterlittens 1
 43. Eastermar 2
 44. Echten 1
 45. Eernewoude 8
 46. Elahuizen 1
 47. Elsloo 2
 48. Engelum 1
 49. Engwierum 1
 50. Exmorra 1
 51. F

 52. Fochteloo 1
 53. Follega 1
 54. Franeker 23
 55. G

 56. Gaast 1
 57. Gaastmeer 2
 58. Gorredijk 11
 59. Goutum 2
 60. Grou 19
 61. Gytsjerk 4
 62. H

 63. Harich 1
 64. Harkema 3
 65. Harlingen 49
 66. Haulerwijk 5
 67. Heeg 10
 68. Heerenveen 72
 69. Hemelum 1
 70. Hijum 1
 71. Hindeloopen 14
 72. Hitzum 1
 73. Hollum 20
 74. Holwerd 4
 75. Hommerts 3
 76. Hurdegaryp 6
 77. I

 78. Idskenhuizen 1
 79. IJlst 1
 80. Itens 1
 81. J

 82. Jellum 1
 83. Jelsum 2
 84. Jirnsum 3
 85. Jistrum 2
 86. Joure 33
 87. Jubbega 4
 88. K

 89. Kollum 8
 90. Kootstertille 2
 91. Koudum 6
 92. L

 93. Langelille 2
 94. Langweer 8
 95. Leeuwarden 323
 96. Legemeer 2
 97. Lemmer 47
 98. Lippenhuizen 1
 99. Lollum 1
 100. M

 101. Makkinga 2
 102. Makkum 17
 103. Marrum 3
 104. Marssum 3
 105. Menaldum 1
 106. Metslawier 1
 107. Minnertsga 1
 108. Molkwerum 3
 109. N

 110. Nes Ameland 23
 111. Niawier 1
 112. Nieuwehorne 3
 113. Nij beets 1
 114. Nijeberkoop 1
 115. Nijemirdum 1
 116. Nijetrijne 1
 117. Noordwolde 8
 118. O

 119. Oentsjerk 2
 120. Offingawier 2
 121. Oldeberkoop 5
 122. Oldeholtpade 1
 123. Oldelamer 1
 124. Olterterp 1
 125. Oosternijkerk 2
 126. Oosterwolde 17
 127. Oosterzee 1
 128. Opeinde 8
 129. Oude Bildtzijl 1
 130. Oude Leije 1
 131. Oudega Smallingerland 3
 132. Oudega Wymbritseradiel 3
 133. Oudehaske 3
 134. Oudemirdum 6
 135. Oudeschoot 4
 136. Oudkerk 1
 137. Oudwoude 2
 138. P

 139. Piaam 1
 140. Pingjum 2
 141. R

 142. Reduzum 1
 143. Ried 1
 144. Rijs 3
 145. Roodkerk 1
 146. Rottevalle 2
 147. Ryptsjerk 3
 148. S

 149. Schiermonnikoog 16
 150. Sexbierum 1
 151. Sint annaparochie 7
 152. Sint jacobiparochie 2
 153. Sint Nicolaasga 6
 154. Sloten 6
 155. Sneek 72
 156. Sondel 1
 157. Stavoren 16
 158. Steggerda 1
 159. Stiens 9
 160. Stroobos 4
 161. Sumar 2
 162. Surhuisterveen 12
 163. Surhuizum 2
 164. T

 165. Terherne 9
 166. Ternaard 1
 167. Terschelling formerum 5
 168. Terschelling hee 1
 169. Terschelling hoorn 2
 170. Terschelling lies 1
 171. Terschelling midsland 19
 172. Terschelling Oosterend 3
 173. Terschelling west 27
 174. Tijnje 2
 175. Tjerkgaast 1
 176. Twijzel 4
 177. Twijzelerheide 2
 178. Tzum 2
 179. Tzummarum 3
 180. U

 181. Uitwellingerga 1
 182. Ureterp 4
 183. V

 184. Veenwouden 3
 185. Vlieland 21
 186. Vrouwenparochie 1
 187. W

 188. Warga 1
 189. Warns 3
 190. Warten 3
 191. Waskemeer 2
 192. Weidum 1
 193. Wergea 2
 194. Westhoek 1
 195. Wijnjewoude 1
 196. Witmarsum 3
 197. Wolvega 30
 198. Wommels 4
 199. Workum 16
 200. Woudsend 8
 201. Wyns 2
 202. Z

 203. Zandhuizen 1
 204. Zurich 2
 205. Zwaagwesteinde 6